Over ons

VVE – UK & Puk

Hoe werken wij? 

We werken bij Peuteropvang Duimelotje vanuit de erkende VVE-methode “Uk & Puk”. Deze methode bestaat uit tien thema’s, die in willekeurige volgorde worden gebruikt in twee jaar. Hierbij kunt u denken aan voor peuters herkenbare thema’s zoals Welkom Puk, Mijn familie en ik, Regen, Knuffels, Dit ben ik en Hatsjoe!! Alle thema’s hebben dezelfde opbouw en dezelfde doelstellingen. De pop Puk neemt een belangrijke plek in binnen de groep. Via Puk worden de peuters betrokken bij de activiteiten. De methode stimuleert de brede ontwikkeling van peuters (spraak/taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, de eerste rekenprikkels, motorische en zintuiglijke vaardigheden). Dit op een speelse manier, die past bij de belevingswereld van de peuter.

Wanneer kinderen een extra steuntje in de rug nodig hebben, op één of meerdere ontwikkelingsgebieden, komt een peuter in aanmerking voor een “VVE-plekje” (VVE staat voor Voor- en vroegschoolse Educatie). Dit gebeurt  in overleg met het consultatiebureau en de ouders. Deze kinderen komen minimaal drie dagdelen per week, en worden, door het doen van extra activiteiten uit de methode “Uk & Puk”, op een speelse manier optimaal gestimuleerd in hun ontwikkeling. Zo krijgen de kinderen een betere aansluiting met de basisschool. Voor kinderen die voorop lopen, bieden wij extra uitdaging.

Ouderbetrokkenenheid

Goed contact met ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Ouders zijn welkom om een dagdeel mee te draaien in de groep. Ook worden ze regelmatig betrokken bij activiteiten zoals bijvoorbeeld tijdens Kerst, het peuterfeest en bij de afsluiting van de diverse thema’s. Ook heeft Duimelotje een oudercommissie die informatierecht en adviesrecht heeft op een aantal thema′s ten aanzien van het beleid van de peuteropvang. De oudercommissie is te bereiken via het e-mailadres oc@duimelotjeede.nl.

 

Ontmoet onze juffen

Onze juffen staan iedere dag voor uw kind klaar. Wij stellen ons graag voor aan u!

LINEKE (Coördinator)

JANNEKE

MARJAN

HETTY

MARISKA

GEA